Propisi i dokumenti

Propisi i dokumenti Turističke zajednice Općine Bizovac
Djelovanje Turističke zajednice Općine Bizovac temelji se, između ostalog, na Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20.), Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 52/19) i Zakonu o turističkoj pristojbi („Narodne novine” 52/19; NN 32/20; NN 42/20) te njihovim provedbenim propisima. Navedeni zakoni i provedbeni propisi su u nadležnosti Ministarstvo turizma i sporta koji obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na turističku politiku Republike Hrvatske, a dostupni su na ovoj poveznici.

Dokumenti

Statut
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
Ugovor o davanju turističke infrastrukture
Poslovnik o radu Skupštine

Program rada

Prijedlog plana i programa rada za 2023. godinu
Izvješće o izvršenju programa rada za 2022. godinu
Prijedlog plana i programa rada za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju programa rada za 2021. godinu

Provedeni nadzori

Zaključak o provedenom nadzoru za 2022. godinu
Mišljenje o provedenom nadzoru za 2022. godinu
Izvješće o stručnom nadzoru Skupštine za 2022. godinu

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se: pisanim putem, s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama" na poštansku adresu: Turistička zajednica Općine Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac telefonom na broj: + 385 31 675 301, elektroničkom poštom: info@tzob.hr,  osobno na urudžbeni zapisnik svakog radnog dana u vremenu od 7:00-15:00 sati .
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište, podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji Turistička zajednica Općine Bizovac ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na informaciju, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 38/11). Naknada se neće naplaćivati ako korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama izradom preslike dokumenata koji sadrži do četiri stranice.

Zahtjev za pristup informacijama